రాశి చక్రం (జనన కుండలిని)

వేద జ్యోతిషశాస్త్రం ఆధారంగా మీరు పుట్టిన సమయంలో గ్రహాల యొక్క స్థితి మరియు రాశి చార్ట్ లేదా బర్త్ చార్ట్ లేద జాతకచక్రము అష్టకవర్గులతో ,షోడశవర్గులతో ,దశలతో సహా ఉచితంగ ఆస్ట్రోతెలుగు.కామ్ లో పొందండి - పూర్తి జాతకము తెలుగు లో , ఉచిత ఆన్లైన్ బర్త్ చార్ట్ సాఫ్ట్వేర్. ఇందులో డివిజనల్ చార్ట్స్ సిస్టమ్, వర్గాస్ సిస్టమ్, అష్టకవర్గు, షోడశవర్గు, వింశోపక బలం , దాసా వ్యవస్థ మరియు గ్రహ స్థానాలు మరియు గ్రహాల బలం, సహజ చార్ట్, వేద జనన చార్ట్ వ్యవస్థ, నిరయనా గ్రహ స్థానాలు, లాహరి అయనాంసా, రామన్ అయనాంసా, కెపి అయనామ్సా, పూర్తి జాతకం రిపోర్ట్ తెలుగు లో