21-06-2020 చూడామణి నామక అర్ద్రాదికసూర్యగ్రహణం - surya grahanam 21-jun-2020 -sunday solar eclipses

by Chandra Sekhar Sharma


Posted on 6/15/2020 11:47:20 PM21-06-2020 చూడామణి నామక అర్ద్రాదికసూర్యగ్రహణం శ్రీ శార్వరి నామసంవత్సర జేష్ఠ బహుళ అమావాస్య ఆదివారము మృగశిర ఆర్ద్ర నక్షత్ర మిధునరాశి లో అర్ద్రాదికగ్రాస (56%) రాహుగ్రస్త కృష్ణ వర్ణ సవ్య గ్రహణము .

                                                                                

                                                                                                      21-06-2020    చూడామణి నామక  అర్ద్రాదికసూర్యగ్రహణం  

శ్రీ శార్వరి  నామసంవత్సర  జేష్ఠ బహుళ  అమావాస్య ఆదివారము మృగశిర ఆర్ద్ర నక్షత్ర మిధునరాశి లో   అర్ద్రాదికగ్రాస  (56%) రాహుగ్రస్త  కృష్ణ వర్ణ  సవ్య గ్రహణము . 


21-06-2020 నాడు మృగశిర ఆర్ద్ర నక్షత్ర మిధునరాశి లో  సూర్యగ్రహణము  ఏర్పడుతున్నది .  కావున నిత్యభోజన ప్రత్యాబ్దికములు యధాకాలమందే జరుపుకొనే వలయును. శు .పాఢ్యమి  కి చెందిన ఆబ్ధికాదులను మోక్షానంతరము స్నాన పర్చనాదులు నిర్వత్తించు కొనవలెను . 

స్పర్శ      ప    10 : 00  (A.M )  Kakinada   (Bangalore 10.13 ,Visakhapatnam 10.32 ,Hyderabad 10.15 Madras 10.22 )

మధ్య       ప    12 : 10 . ( A.M )

మోక్షం     ప    01 : 56  ( PM  )

ఆద్యన్తపుణ్యకాలం  3:00  PM  

గ్రహణ గోచారమ్ :

సింహ  --    కన్య -  మకర  రాసులవారికి    శుభఫలం 

తుల    --  ధనుస్సు  -- కుంభం  వృషభం  రాసులవారికి మాధ్యమఫలం 

మిధునం  -- కర్కాటకం   -- వృశ్చికం    రాసుల వారికి అథమఫలం 

                                                               
                                                                           గ్రహణ సమయమందు  సూచనలు మరియు జాగ్రత్తలు 

గర్భిణీ స్త్రీలు గ్రహణ సమయమందు ఇంటిబయటకు రాకుండా ఇంటిలోనే  జాగ్రత్త్తలు తీసుకొనుట మంచిది. యీ  గ్రహణ సమయమందు ప్రతివారు తమ తమ ఇష్ట దైవం యొక్క నామస్మరణ చేయుట వలన మంచి ఫలితములు పొందగలుగుతారు అని శాస్త్ర  వచనము  

                                                                                                     గ్రహణ శాంతి 


జన్మరాశుల యందు , జన్మ నక్షత్రముల యందు   అథమఫలం ఇచ్చు రాసుల యందు సూర్యగ్రహణము ఏర్పడు వారు 

వెండితో చంద్ర బింబమును , సూర్య బింబమును మరియు సర్పములను సువర్ణ ముతోను చేయించి సూర్య గ్రహణ కాలమున నేటితో నింపిన  రాగి పాత్ర యందుంచి  
"మజన్మరాశి ,జన్మ నక్షత్ర ,చతుధారిష్ణస్థాన స్థిత గ్రహణ సూచిత సర్వారిష్ట  ప్రశాంతి పూర్వక ,ఏకదశస్థాన స్థిత గ్రహణ  సూచిత శుభఫల ప్రాప్యర్ధ్యం  బింబదానం కరిష్యే ."
అని సంకల్పము చెప్పుకొని రాహుకేతువుల యొక్క మంత్రములు చెప్పుకొని బ్రాహ్మణునకు దానమివ్వవలెను . 

                                                                             --
chandrasekhar