రాశి చక్రం (జనన కుండలిని)

తెలుగులో ఆన్లైన్ బర్త్ చార్ట్ సిస్టమ్ , ఇందులో డివిజనల్ చార్ట్స్ సిస్టం , అష్టక వర్గులు , షోడశ వర్గులు , వింశోపక బలం , దశా పద్ధతి ,వింశోత్తరి దశలు , గ్రహ సంపత్తి , ,నిరాయణ గ్రహ స్ఫుటం , నిరాయణ గ్రహ స్ఫుటం , లాహిరి అయనాంశ ,రామన్ అయనాంశ ,కృష్ణముర్తి అయనాంశ , మరియు ఇతర అయనాంశలు , పూర్తి జాతకము తెలుగు లో